TOPPEN

Madmillioner skal give unge evner og fællesskab i køkkenet

Madlavning skaber både fællesskab, glæde og giver evner der kan bruges resten af livet.
Derfor vil et nyt storstilet landsdækkende projekt med titlen ‘Madfællesskaber for unge’ sikre 20.000 unge færdigheder og fællesskaber, hvor de kan udvikle deres madvaner sammen med andre unge. Projektet har i dag opnået 12, 7 mio. kr. i støtte fra Nordeafonden.

Bag projektet står et unikt partnerskab som Suhrs Højskole er en del af.

Madfællesskaber som genvej til det gode liv

‘Madfællesskaber for unge’ vil skabe en genvej til det gode og sunde unge liv. Projektet samler unge fra produktionsskoler, højskoler, videregående uddannelser og ungdomsråd i nye fællesskaber, som skal være med til at opbygge meningsfulde rutiner i forhold til mad, måltider og det gode unge liv.

’Madfællesskaber for unge’ vil forbedre unges madvaner og rutiner, styrke deres evne til at etablere og indgå i fælleskaber – i deres lokalområde og på deres uddannelsessted. Det er med til at gøre dem mere robuste. Disse mål stemmer godt overens med Nordea-fondens arbejde med at understøtte gode unge liv,” fortæller Henrik Lehmann Andersen, som er direktør i Nordea-fonden.

Projektets innovative styrke er, at det bringer unge fra forskellige sociale baggrunde og livssituationer sammen. Det kan man gøre, fordi der står et særligt partnerskab bag projektet bestående af Professionshøjskolen Metropol, Glostrup Albertslund Produktionshøjskole, Suhrs Højskole, Ungdomsbureauet og Netværket af Ungdomsråd . Tilsammen har de en bred kontaktflade til forskellige grupper af unge mellem 16 og 24 år i hele Danmark.

Madambassadører og måltidsguider udstikker kursen

Uddannelse af måltidsguider og madambassadører er et bærende element i ’Madfællesskaber for unge’.

Madambassadørerne er 72 unge, frivillige, som er tilknyttet ungdomsråd forskellige steder i landet. De bliver uddannet på Suhrs Højskole i at kunne igangsætte ungedrevne madfællesskaber. De skal efterfølgende føre madfællesskaberne ud i praksis, og det forventes at tiltrække mindst 20.000 unge rundt om i Danmark.

Lars Sonne-Hansen, Forstander på Suhrs Højskole ser frem til projektet,  som han mener er helt i tråd med højskolens værdier om mad og fællesskab:

“Jeg ser projektet som en unik mulighed for at nå bredt ud med vores vision og værdier om det gode liv. I projektet kommer vi til at trække på vores mangeårige erfaringer med undervisning og samvær med mad som omdrejningspunkt. Jeg er sikker på at det bliver til glæde og gavn for de unge og for udviklingen af en rigere, sundere og mere bæredygtig madkultur. Og så er jeg både glad og stolt af, at vi som højskole får anerkendelse og tillid fra Nordea-fonden i forhold til dette projekt. ”

Hvert år får måltidsguider og madambassadører afprøvet deres færdigheder, når de i forbindelse med et stort event skal skabe synlighed og generere nye ideer til projektet gennem fællesspisning, workshops, oplæg og underholdning for over 500 unge. For at understøtte de unges arbejde bliver oprettet en videndelingsplatform på Facebook, et vejlederteam og en pulje, hvor de unge kan søge om penge til at gennemføre de lokale aktiviteter.

Måltidsguiderne er 250 bachelorstuderende ved Metropols Ernærings- og sundhedsuddannelse, der i fællesskab med 1.300 produktionsskoleelever udvikler et 10-ugers læringsforløb om færdigheder inden for husholdning.

”På produktionsskolerne oplever man en stigende interesse blandt eleverne for madhåndværket, og den har vi grebet, fordi der i måltidet ligger et stort potentiale for at bringe mennesker sammen. Det overordnede mål med projektet er at understøtte unges motivation og færdigheder til at udvikle fællesskaber, identitet og lyst til at tage hånd om deres eget liv gennem arbejdet med mad, ” fortæller Stefan Hermann, som er rektor på Professionshøjskolen Metropol.

Om projektet

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Professionshøjskolen Metropol, Glostrup Albertslund Produktionshøjskole, Suhrs Højskole, Ungdomsbureauet og Netværket af Ungdomsråd.

Målgruppen er unge mellem 16 og 24 år i hele Danmark. Nogle af deltagerne er frivilligt engagerede, nogle er under uddannelse og andre har endnu ikke valgt retning.

I projektet uddannes madguider og madambassadører til at igangsætte lokale aktiviteter med mad som omdrejningspunkt. De unge kan søge penge til at realisere deres projekter via en pulje på 100.000 kr. om året. De kan hente erfaringer og hjælp via en videndelingsplatform på Facebook og gennem et vejlederteam.

’Madfællesskaber for unge’ vil inddrage ca. 1.600 produktionsskoleelever, studerende og frivillige direkte. De opretter madfællesskaber, fællesspisning og arrangementer, der skal involvere næsten 25.000 danske unge.

Projektet løber fra 1. januar 2016 til 30. juni 2019.

Nordea-fonden har i 2015 øremærket op til 100 mio. kr. til projekter, der styrker unges livslyst, identitet og fællesskab. Madfællesskaber for unge er et af disse. Alle projekter offentliggøres i januar 2016.