Støttemuligheder

Suhrs Højskole kan i begrænset omfang yde støtte til elever, hvis økonomien står i vejen for et højskoleophold, eller der er særlige forhold, der gør sig gældende.

Der er flere forskellige muligheder for at få støtte til dit ophold på Suhrs Højskole, men du skal være opmærksom på, at to støtteformer ikke kan kombineres.

Du kan ringe til os eller booke en rundvisning, hvis du ønsker at tale mere om, hvordan vi kan yde støtte, hvis du har vanskeligt ved at finansiere opholdet.

Vi har listet de forskellige støttemuligheder op herunder.

Højskolestipendiet

Har du svært ved at dække udgifterne til et højskoleophold – og opfylder du ét af de tre nedenfor beskrevne kriterier – så kan du ansøge Højskolestipendiet om at modtage økonomisk tilskud til et højskoleophold af mindst 12 ugers varighed.

Kun danske statsborgere og personer, der kan sidestilles med danske statsborgere og er bosiddende i Danmark, kan ansøge højskolestipendiet.

Højskolestipendiet er målrettet ansøgere, som ikke har mulighed for selv, eller ved hjælp fra familie eller andre (f.eks. kommunal støtte) at finansiere et højskoleophold.
Der er tre betingelser for at ansøge om højskolestipendiet:

  1. Dit indkomstgrundlag

Ansøgere med en personlig indkomst på under 250.000 kr. årligt, kan søge stipendiet. Indkomstgrundlaget kan aflæses af ansøgers senest afsluttede årsopgørelse.

  1. Særlige behov

Ansøger skal dokumentere at denne har et særligt behov for at komme på højskole, ud fra særlige udfordringer enten socialt eller læringsfagligt. Ansøger skal enten uploade en udtalelse fra en lærer, familievejleder eller lignende, eller selv skrive et kortfattet dokument som beskriver særlige behov (max 1 side).

  1. Mangfoldighed (udfyldes af Suhrs Højskole i form af et optagelsesbrev)

I optagebrevet, der vedlægges ansøgningen, skal højskolen beskrive hvorledes ansøger kan medvirke til en mangfoldiggørelse af højskolens elevsammensætning. F.eks. vil ansøgere med minoritetsetnisk baggrund eller ansøgere fra håndværksfaglige skoler ofte være underrepræsenterede på højskoler. Men det er meget åbent.

Det er ikke muligt at ansøge uden et optagelsesbrev.


Støttebeløb

Støtten er optil 1071 kr.pr. uge pr. elev for kostelever, og 861 kr. pr. uge pr. elev for dagelever. Der er dermed tale om et stort økonomisk tilskud.

Derudover kan Suhrs højskole ansøge om max. 10.000 kr. i alt pr. elev til tilskud til materialer og studietur.

Der kan desuden ansøges op til 50.000 kr. til transportudgifter for grønlandske og færøske elever.

Der er frist for at ansøge højskolestipendiet to gange årligt, som udgangspunkt 15. november og 15. maj.

15. november kan der fortrinsvist ansøges til ophold med opstart i første halvdel af det kommende kalenderår, forårssemestret, og 15. maj kan der kun søges til ophold i sidste halvdel af kalenderåret, efterårssemestret. Puljen uddeles pr. kalenderår, da den afhænger af hvorvidt der tildeles midler hertil i Finansloven. Der vil være åbent for ansøgninger imellem disse frister, men svar på ansøgning modtages først ca. en måned efter fristen. 


Ansøgningsproceduren: 

1. Kontakt os pr. mail eller telefon, hvorefter vi vil afklare om stipendiet er aktuelt at søge. Hvis dette er tilfældet udarbejder vi et optagelsesbrev til dig.

2. Herefter bedes du på egen hånd udfylde ansøgningsblanketten til FFD (Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark), som du finder her: Ansøgningsblanket

I ansøgningen bliver du bedt om at uploade følgende:

  • Din seneste årsopgørelse fra SKAT.dk
  • Dokumentation eller beskrivelse af særlige behov
  • Optagelsesbrevet udarbejdet af Suhrs Højskole

Du er naturligvis velkommen til at ringe os, hvis du har brug for vejledning i at udfylde ansøgningen.

Kontakt@suhrs.dk

Tlf: 33 12 80 53 (kontoret er åbent fra kl. 9-14.00 alle hverdage)

 

Du kan læse mere om stipendiet her på FFD’s hjemmeside.

 

 

Pitstop – pause fra dit studie

Er du i gang med en videregående uddannelse og trænger til en pause?

Du kan læse mere om muligheden for at tage en pause på Suhrs lige her: Pitstop på Suhrs

generel økonomisk støtte

Har du problemer med at finde økonomien til et højskoleophold, kan du søge om en særlig økonomisk støtte til dit ophold. Vi yder op til 225 kr. per uge i økonomisk støtte.

Når du tilmelder dig et ophold, skal du skrive, at du vil søge om “generel støtte”, og så sender vi en støtteformular til dig. Det afhænger af en individuel vurdering, om du får tildelt denne støtte eller ej.

Støtten er fortrinsvis forbeholdt elever der gennemfører det fulde forårs- (25 uger) eller efterårskursus (19 uger).

 

Internationale elever

Norske elever

kan søge stipendium og lån til statsanerkendte højskolekurser af mindst et semesters varighed.
Henvendelse til:

Statens lånekasse for utdanning,
Postboks 36, Kalbakken
N-0901 Oslo
www.lanekassen.no
Tlf: 0047 22 72 45 45

Er du fra et andet skandinavisk land eller fra Sydslesvig, er der en række øvrige muligheder. Læs mere på Højskolernes hjemmeside.

Mentorordning

Er du mellem 17½ og 25, og har du ikke nogen ungdomsuddannelse, så kan du få støtte gennem mentorordningen, hvis du deltager i et ophold på minimum 12 uger.

Det vil sige, at du får vejledning og støtte fra en mentor gennem hele opholdet, samt kan få opholdet til en reduceret pris som vurderes individuelt.

Dette kræver at du har en uddannelsesplan, som er udarbejdet i samarbejde med din lokale UU-vejledning. Det er UU, der vurderer om der er behov for mentorstøtte.

På Suhrs Højskole tager vi udgangspunkt i den enkelte elev og de mål, der er sat i uddannelsesplanen. Forud for kursusstart har eleven og mentor udarbejdet en skriftlig aftale, hvor forventninger og en plan for forløbet er beskrevet. Desuden omfatter aftalen også, hvordan der følges op på aftalen.

Suhrs Højskole har tre lærere der har gennemført højskolernes Mentorforløb.

Elever under EGU og STU er ikke omfattet af ordningen.

Kontakt os for at høre nærmere.

Ledig på dagpenge

Er du under 25 år, og tager du på højskole inden for det første halve år af din ledighedsperiode, får du 50% af dagpengesatsen. Kontakt din A-kasse for at høre nærmere og husk at gøre dem opmærksom på, at Suhrs er en højskole.

Som dagpengemodtager kan du få uddandelsesgodtgørelse til dit højskoleophold.

Ledig på kontanthjælp

Får du kontanthjælp, kan du som led i en aktiverings-/handlingsplan søge om at komme på højskole. Kontakt dit jobcenter for yderligere information.

Mangfoldighedspuljen

Vi vil gerne skabe større mangfoldighed på højskolen, derfor giver vi støtte til dig der er ny i Danmark, hvis forældre ikke er fra Danmark.

Derudover kan der også være mulighed for at få støtte til dit ophold, hvis du f.eks. har haft et forløb i Psykiatrien og kunne bruge et højskoleophold for at komme tilbage til en hverdag i et fagligt og socialt fællesskab.

ansatte i Forsvaret

For ansatte i forsvaret findes der forskellige muligheder for økonomisk støtte. Du kan blandt andet anvende din optjente civiluddannelse på et højskoleophold. Læs mere om mulighederne på Højskolernes hjemmeside.

Andre støttemuligheder

Har du brug for yderligere støtte, kan du søge mulige støttemuligheder i Legatbogen.