Støttemuligheder

Suhrs Højskole kan i begrænset omfang yde støtte til elever, hvis økonomien står i vejen for et højskoleophold, eller der er særlige forhold, der gør sig gældende.

Der er flere forskellige muligheder for at få støtte til dit ophold på Suhrs Højskole, men du skal være opmærksom på, at to støtteformer ikke kan kombineres.

Du kan ringe til os eller booke en rundvisning, hvis du ønsker at tale mere om, hvordan vi kan yde støtte, hvis du har vanskeligt ved at finansiere opholdet.

Vi har listet de forskellige støttemuligheder op herunder.

det nyoprettede Højskolestipendie

Har du svært ved at dække udgifterne til et højskoleophold – og opfylder du alle 3 kriterier  – har du mulighed for at ansøge, om et økonomisk tilskud til et langt højskoleophold af mindst 12 ugers varighed. Det er vigtigt, at du kontakter Suhrs Højskole, før du ansøger om støtten.

Kun danske statsborgere og personer, der kan sidestilles med danske statsborgere og er bosiddende i Danmark, kan ansøge højskolestipendiet.

Højskolestipendiet har til formål at gøre elevsammensætningen på højskolerne mere befolkningsrepræsentativ, og er målrettet ansøgere, som ikke har mulighed for selv, eller ved hjælp fra familie eller andre (fx kommunal støtte) at finansiere et højskoleophold.

Det er som udgangspunkt kun muligt at modtage højskolestipendiet en enkelt gang. Ikke flere end fire elever kan modtage stipendiet til den samme højskole pr. ansøgningsrunde.

Der er tre betingelser, som skal opfyldes, for at ansøge om højskolestipendiet:

  1. Dit indkomstgrundlag

Ansøgere med en personlig indkomst på under 250.000 kr. årligt, kan søge stipendiet. Indkomstgrundlaget kan aflæses af ansøgers senest afsluttede årsopgørelse.

  1. Særlige behov

Ansøger skal dokumentere at denne har et særligt behov for at komme på højskole, ud fra særlige udfordringer enten socialt eller læringsfagligt. Ansøger skal enten uploade en udtalelse fra en lærer, familievejleder, studievejleder, psykolog, terapeut eller lignende, eller selv skrive et kortfattet dokument som beskriver særlige behov (max 1 side).
2. parts udtalelser vægtes i vurderingen.

  1. Mangfoldighed (udfyldes af Suhrs Højskole i form af et optagelsesbrev)

I optagebrevet, der vedlægges ansøgningen, skal højskolen beskrive hvorledes ansøger kan medvirke til en mangfoldiggørelse af højskolens elevsammensætning. F.eks. er ansøgere med minoritetsetnisk baggrund, ansøgere fra udsatte boligområder eller ansøgere fra håndværksfaglige skoler til tider underrepræsenterede på højskoler. Det kan også dreje sig om unge fra Grønland eller Færøerne, unge med en funktionsnedsættelse, unge frafaldet – eller uden ungdomsuddannelse, eller andet.

Det er ikke muligt at ansøge højskolestipendiet uden først at have modtaget et optagelsesbrev fra Suhrs Højskole. Hvis du ringer eller sender en beskrivelse af kriterie 2 til LL@suhrs.dk, kan vi vurdere om det er relevant for dig at søge.

Suhrs Højskole kan maximalt tildele 4 personer et optagelsesbrev, og vi kan desværre ikke garantere at alle opnår en bevilling.


Støttebeløb
Bemærk at der er tale om et tilskud og ikke 100 % finansering.

Potentielle elever kan ansøge Højskolestipendiet for at modtage økonomisk tilskud på 16.400 kr.

 

Frist

Der er to årlige ansøgningsrunder.

Stipendier til ophold på forårssemestret kan søges fra 1. september til 15. december.

Ansøgningsrunden for stipendier til ophold på efterårssemestret er udskudt og åbner fra 1. marts 2024 til 15. juni (det er muligt at kontakte Suhrs Højskole inden da, hvis du ønsker at søge stipendiet)

Ansøgningerne behandles løbende i indkomne rækkefølge og bevilges efter først til mølle-princippet til ansøgere, der opfylder alle kriterier, og har indsendt en fyldestgørende ansøgning. Når ansøgningen er behandlet, sender FFD en mail med afslag eller tilsagn til både ansøger og højskole.


Ansøgningsproceduren: 

1. Kontakt Suhrs Højskole pr. mail eller telefon, hvorefter vi vil afklare om stipendiet er aktuelt at søge. Hvis dette er tilfældet beder vi dig om at tilmelde dig, på vores hjemmeside. Under punktet “bemærkning” bedes du skrive “Højskolestipendiet” og under punktet “lidt om mig” skrives en kort beskrivelse af det særlige behov. Derefter udarbejder vi et optagelsesbrev til dig, som du modtager på mail.

2. Herefter bedes du på egen hånd udfylde ansøgningsblanketten til FFD (Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark), inden fristen. Du finder blanketten her: Ansøgningsblanket

I ansøgningen bliver du bedt om at uploade følgende:

  • Din seneste årsopgørelse fra SKAT.dk som pdf.
  • Dokumentation eller egen beskrivelse af særlige behov (vedhæft gerne begge).
  • Optagelsesbrevet udarbejdet af Suhrs Højskole, og underskrevet af forstander eller viceforstander.

Du er naturligvis velkommen til at ringe os, hvis du har brug for hjælp til at ansøge eller du har spørgsmål til ovenstående.

LL@suhrs.dk eller kontakt@suhrs.dk

Tlf: 33 12 80 53 (kontoret er åbent fra kl. 9-14.00 alle hverdage) du kan spørge efter Louise.

Pitstop – EN pause FRA arbejdet eller studiet

Er du i gang med en videregående uddannelse og trænger til en pause? Eller skal der ske noget nyt i arbejdslivet?

Som pitstop-elev har du mulighed for at få op til 465 kroner i rabat pr. uge.

Læs mere om ansøgningsprocessen lige her: Pitstop på Suhrs

Rigsfællesskabets højskolestipendium

Er du dansk, grønlandsk, færøsk eller ligestillet hermed, og mellem 18 og 25 år kan du søge Rigsfællesskabets højskolestipendium til ophold på en folkehøjskole i Danmark, Grønland og på Færøerne. Du kan dog kun søge stipendium til ophold i et område, hvor du ikke har bopæl. Det vil sige, at har du bopæl i Danmark kan du kun søge stipendium til højskoleophold på Færøerne eller i Grønland og vice versa. Det er vigtigt, at du kontakter Suhrs Højskole, før du ansøger om støtten.

Du kan søge stipendiet året rundt, dog skal kurset du søger til have startdato inden for 12 måneder (starter kurset fx 1/8 kan du søge fra denne dato året forinden).   

Stipendiet består af et tilskud på 700 kr. per uge til reduktion af dine udgifter til folkehøjskoleopholdet. Da midlerne er begrænsede, kan man højst modtage stipendium til 20 uger, uanset om der er tale om flere ophold på forskellige folkehøjskoler. 

Midlerne uddeles efter objektive kriterier og efter først til mølle-princippet.  Er puljen opbrugt kan du komme på venteliste og vil få besked, hvis der bliver et stipendium ledigt til dig. 

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) administrerer ordningen på vegne af Kulturministeriet og udbetaler stipendiet direkte til højskolen. 

Efter kursets afslutning sender folkehøjskolen dokumentation på det gennemførte antal uger og en faktura på det bevilgede stipendium til FFD. FFD udbetaler derefter stipendiet til folkehøjskolen. 

Hvis dit ophold har været kortere, end du har angivet i ansøgningen, reduceres stipendiet tilsvarende. 

OBS! Hvis ikke skolen fremsender dokumentation senest en måned efter kursets afslutningsdato, kan FFD anse det bevilligede stipendium for bortfaldet, og hverken skolen eller eleven vil herefter kunne gøre krav på de tildelte midler.  Det er derfor vigtigt, at du inden din tilmelding kontakter Suhrs (kontakt@suhrs.dk), og gør os opmærksom på at du ønsker at søge puljen.

Ansøg og læs mere her

generel økonomisk støtte

Har du problemer med at finde økonomien til et højskoleophold, kan du søge Suhrs Højskole om en særlig økonomisk støtte til dit ophold. Vi yder op til 225 kr. per uge i økonomisk støtte.

Når du tilmelder dig et ophold, skal du skrive “generel støtte”, under “bemærkning”, derefter udfylder du blanketten og sender den til kontakt@suhrs.dk. Det afhænger af en individuel vurdering, om du får tildelt denne støtte eller ej.

Støtten er fortrinsvis forbeholdt elever, der gennemfører det lange forårs- (25 uger) eller efterårskursus (19 uger).

 

Download blanket

Internationale elever

Norske elever

Norske elever kan søge stipendium og lån til statsanerkendte højskolekurser af mindst et semesters varighed. Henvendelse til:

Statens lånekasse for utdanning,
Postboks 36, Kalbakken
N-0901 Oslo
www.lanekassen.no
Tlf: 0047 22 72 45 45

Er du fra et andet skandinavisk land eller fra Sydslesvig, er der en række øvrige muligheder. Læs mere på Højskolernes hjemmeside.

Mentorordning

Er du mellem 17½ og 25, og har du ikke nogen ungdomsuddannelse, så kan du få støtte gennem mentorordningen, hvis du deltager i et ophold på minimum 12 uger.

Det vil sige, at du får vejledning og støtte fra en mentor gennem hele opholdet, samt kan få opholdet til en reduceret pris som vurderes individuelt.

Dette kræver at du har en uddannelsesplan, som er udarbejdet i samarbejde med din lokale UU-vejledning. Det er UU, der vurderer om der er behov for mentorstøtte. Du bedes derfor først tage kontakt til din UU-vejleder, for at høre om det er en mulighed for dig.

På Suhrs Højskole tager vi udgangspunkt i den enkelte elev og de mål, der er sat i uddannelsesplanen. Forud for kursusstart har eleven og mentor udarbejdet en skriftlig aftale, hvor forventninger og en plan for forløbet er beskrevet. Desuden omfatter aftalen også, hvordan der følges op på aftalen.

På Suhrs Højskole er eleverne delt ind i højskolegrupper på tværs af holdet, og din mentor vil typisk være den højskolelærer, som er tilknyttet din højskolegruppe. På den måde sikrer vi, at du kender din mentor godt, og at det at have mentorordning ikke skiller sig væsentligt ud fra i øvrigt at være elev på Suhrs højskole.

Elever under EGU og STU er ikke omfattet af ordningen.

Kontakt os for at høre nærmere.

Ledig på dagpenge

Er du under 25 år, og tager du på højskole inden for det første halve år af din ledighedsperiode, får du 50% af dagpengesatsen. Kontakt din A-kasse for at høre nærmere og husk at gøre dem opmærksom på, at Suhrs er en højskole.

Som dagpengemodtager kan du få uddandelsesgodtgørelse til dit højskoleophold.

Ledig på kontanthjælp

Får du kontanthjælp, kan du som led i en aktiverings-/handlingsplan søge om at komme på højskole. Kontakt dit Jobcenter for yderligere information.

Mangfoldighedspuljen

Vi vil gerne skabe større mangfoldighed på højskolen, derfor giver vi støtte til dig der er ny i Danmark og hvis forældre ikke er fra Danmark. F.eks. er ansøgere med minoritetsetnisk baggrund, ansøgere fra udsatte boligområder eller ansøgere fra håndværksfaglige skoler til tider underrepræsenterede på højskoler.

Derudover kan der også være mulighed for at få støtte til dit ophold, hvis du f.eks. har haft et forløb i Psykiatrien og kunne bruge et højskoleophold for at komme tilbage til en hverdag i et fagligt og socialt fællesskab.

ansatte i Forsvaret

For ansatte i forsvaret findes der forskellige muligheder for økonomisk støtte. Du kan blandt andet anvende din optjente civiluddannelse på et højskoleophold. Læs mere om mulighederne på Højskolernes hjemmeside.

Andre støttemuligheder

Har du brug for yderligere støtte, kan du søge mulige støttemuligheder i Legatbogen.